Komunikaty powrót

Nabór na studia inżynierskie w Tucholi

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować Państwa o trwającym w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi naborze na studia inżynierskie na kierunkach: architektura krajobrazu, inżynieria środowiska i leśnictwo. Prowadzimy również nabór na studia magisterskie na kierunku leśnictwo o profilu praktycznym, które są pierwszymi i jak dotąd jedynymi takimi studiami w Polsce.

 Od dnia 1 października 2017 roku rozpoczniemy kształcenie o profilu praktycznym na wszystkich kierunkach studiów I stopnia, gdyż wymiar praktyczny jest szczególnie ważny w przypadku studiów technicznych. Program studiów dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć, które powiązane są z praktycznym przygotowaniem zawodowym. Przypisano im punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby tych punktów, co ma służyć zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych  i kompetencji społecznych.

 Opracowując upraktyczniony program studiów, uważnie wsłuchujemy się w głosy leśników. Ci związani z naszą Uczelnią biorą udział w procesie zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia poprzez uczestnictwo w pracach Rad Konsultacyjno - Programowych, które są organami opiniodawczymi. Opiniują wszelkie sprawy związane z jakością kształcenia i funkcjonowaniem programów poszczególnych kierunków studiów. Jako pierwsza powołana została Rada Konsultacyjno - Programowa dla kierunku leśnictwo (w 2009 roku), w skład której wchodzą, m.in.: Dyrektor RDLP w Toruniu, nadleśniczowie nadleśnictw: Rytel, Trzebciny, Osie, Lutówko, Zamrzenica, Tuchola, Czersk, Kaliska, przedstawiciel absolwentów kierunku leśnictwo pracujący w zawodzie leśnika, przedstawiciel samorządu studenckiego oraz nauczyciele akademiccy kierunku leśnictwo. Do kompetencji Rady należy opracowanie propozycji zmian w programach studiów  z uwzględnieniem zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz opinii zewnętrznych int

 eresariuszy, możliwości kadrowych, materialnych i finansowych Uczelni. Wyniki prac Rady Rektor WSZŚ w Tucholi przedstawia Senatowi jako nowe rozwiązania do wprowadzenia lub udoskonalenia dotychczas funkcjonujących procesów dydaktycznych.

 Jestem przekonany, że w ten sposób zrealizujemy nasz główny cel jakim jest dobre przygotowanie naszych absolwentów do pełnienia ról zawodowych.

 Chciałbym również podzielić się z Państwem pomysłem, jaki nasza Uczelnia pragnie realizować od kolejnego roku akademickiego. Zamierzamy co roku zwracać uwagę pracodawców na najzdolniejszych absolwentów kierunku leśnictwo, prezentować najlepszych, informować o stopniu osiągnięcia przez nich efektów kształcenia. Ufamy, iż dzięki takiemu bezpośredniemu sposobowi przekazania informacji, poszukujący zdolnych pracowników pracodawcy, uzyskają największe korzyści, mając pewność, że zatrudniają właściwego pracownika. Z kolei studenci będą mieli możliwość uzyskania dobrej pracy już na starcie życia zawodowego.

 Liczę, iż nasza propozycja okaże się interesującą i stanowi podstawę do współpracy w przyszłości. Wyrażam także nadzieję na przekazanie informacji o oferowanych przez naszą Uczelnię kierunkach studiów zainteresowanym osobom.

Darz Bór

Krzysztof Kannenberg

RektorWyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiemw Tucholi

 

Napisz komentarz

Dołącz do nas