Struktura PZŁ powrót

Podział województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie

UCHWAŁA Nr LI/1379/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 października 2010 r. w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie.

Na podstawie art. 27 ust. 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie, na który składa się:

  1. opis granic obwodów łowieckich województwa kujawsko-pomorskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich województwa kujawsko-pomorskiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
  3. mapa województwa kujawsko-pomorskiego wyznaczająca granice obwodów łowieckich w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
  4. wykaz numeracji obwodów łowieckich województwa kujawsko-pomorskiego, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Sikora

Opublikowano: 12.01.2012, ZO PZŁ w Bydgoszczy

* * *

Do pobrania

Dołącz do nas