Egzamin dla uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania

Egzamin dla uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania obejmuje sprawdzenie znajomości:

 • przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do ustawy;
 • przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) i aktów wykonawczych do ustawy;
 • struktury Polskiego Związku Łowieckiego;
 • zasad i warunków wykonywania polowania;
 • zasad ochrony przyrody i podstawowych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową;
 • listy gatunków zwierząt łownych, ich biologii oraz okresów polowań na te zwierzęta;
 • wszystkich dozwolonych rodzajów broni i amunicji myśliwskiej, przyrządów optycznych oraz podstawowego wyposażenia myśliwskiego;
 • zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską;
 • podstawowych chorób zwierząt łownych i sposobów ich rozpoznawania oraz kynologii myśliwskiej;
 • zasad etyki oraz tradycji i języka myśliwskiego;
 • zasad obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów;
 • zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej.

Egzamin składa się z trzech części:

Egzaminu pisemnego składającego się ze 100 pytań testowych, w tym 30 pytań testowych z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu. Egzamin uznaje się za zdany z wynikiem pozytywnym po uzyskaniu 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, zarówno z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, jak i pozostałych przepisów.

Egzaminu ustnego podczas, którego osoba zdająca udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań z tematyki objętej wymogami egzaminacyjnymi. Komisja egzaminacyjna po naradzie ocenia, odrębnie, odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty od 1 do 5 za odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpowiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania łącznie co najmniej 9 punktów.

Sprawdzianu strzeleckiego, który odbywa się na strzelnicy i obejmuje ocenę praktycznych umiejętności strzeleckich oraz znajomość zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Sprawdzian strzelecki uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym w przypadku wykazania się praktyczną znajomością zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią oraz uzyskania: z broni śrutowej minimum 4 trafień na 10 rzutków ze stanowiska środkowego, podanych na wprost osi myśliwskiej oraz minimum 4 trafień na 10 przebiegów makiety zająca, strzelanej przemiennie. Natomiast z broni myśliwskiej o lufach gwintowanych minimum 3 trafień na 5 strzałów w granicach pól oznaczonych numerami od 7 do 10 do stojącej makiety rogacza, z odległości 100 m, z pozycji stojącej z możliwością użycia podpórki.

W przypadku uzyskania negatywnej oceny z którejkolwiek części egzaminu kandydatowi przysługuje prawo do dwóch poprawek z każdej części egzaminu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

 

Opublikowano: 26.01.2010, ZO PZŁ w Bydgoszczy

Komunikaty

-13° pogodnie, rozwój chmur
1 023 hPa
7km/h ENE
0mm 5%
17 sty
Imieniny: Alba, Antoni, Jan, Przemił, Rościsław, Sulpicjusz