Komunikaty powrót

I ZAWODY STRZELECKIE REJONU HODOWLANEGO „BYDGOSKI” WYNIKI

ZARZĄD OKĘGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W BYDGOSZCZY ORAZ NADLEŚNICTWO SOLEC KUJAWSKI ORGANIZUJĄ: I ZAWODY REJONU HODOWLANEGO „BYDGOSKI”  w Wieloboju Myśliwskim, o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Solec Kujawski

Zawody odbędą się na strzelnicy PZŁ w Łącku w dniu 16 czerwca 2018r. w godzinach 9.00 – 16.00

Celem zawodów jest integracja myśliwych Rejonu Hodowlanego oraz promocja strzelectwa myśliwskiego.

 1. Zawody zostaną rozegrane w następujących klasyfikacjach:

a) zespołowej – reprezentacja koła (trzech zawodników),

b) najlepsza Diana (łącznie)

c) najlepsza Diana w konkurencjach śrutowych

d) najlepsza Diana w konkurencjach kulowych

b) indywidualnej (łącznie wszystkie konkurencje)

d) najlepszy zawodnik w konkurencjach kulowych

e) najlepszy zawodnik w konkurencjach śrutowych

f) najlepsza drużyna Nadleśnictwa z Rejonu Hodowlanego (trzech zawodników)

 

2. Zawody organizowane są dla Kół Łowieckich, dla ich członków macierzystych oraz dla niestowarzyszonych członków Polskiego Związku Łowieckiego zamieszkałych bądź polujących na terenie Rejonu Hodowlanego Bydgoski .  Osoby spoza Rejonu Hodowlanego mogą brać udział w zawodach jednakże nie będą klasyfikowane.

3.Składy osobowe zespołów ustala się przed rozpoczęciem zawodów. Każde Koło Łowieckie może wystawić więcej niż jedną drużynę.

4.Program zawodów składa się z 5 konkurencji, w tym 3 śrutowe i 2 kulowe.

5.Konkurencje śrutowe:

a) oś myśliwska - 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca, 5 dubletów, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca, razem 15 rzutków,

 b) krąg myśliwski- 15 rzutków pojedynczych (po 2 na każdym stanowisku, 3 na stanowisku IV), razem 15 rzutków,

c) rzutki na przelotach - pełna seria 10 rzutków mieszanych (pojedynczych i dubletów), strzelanych z trzech stanowisk, jako pojedyncze i dublety, z dziesiątym rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska,

6.Konkurencje kulowe:

a) makieta dzika - jedna seria 10 strzałów /przemiennie/, (przewiduje się wariant z niespodzianką)* (wariant z niespodzianką – strzał z WOLNEJ RĘKI do makiety kozła – w ciągu 3 sek. wyjeżdża makieta dzika, z przerwą trzech sekund wraca)

b) makieta kozła - jedna seria 5 strzałów z WOLNEJ RĘKI na 100m

7. Przy strzelaniu z broni myśliwskiej o lufach gwintowanych wolno używać nabojów myśliwskich o kalibrach i energii dozwolonych przepisami łowieckimi, natomiast przy strzelaniu z broni myśliwskiej gładkolufowej dopuszcza się strzelanie jedynie z amunicji śrutowej.

8. Do strzelań śrutowych wolno używać śrut nie grubszy od nr 6 /2,5 mm/ (tzn. śrut od nr. 6 do nr.10) z naważką śrutu nieprzekraczającą 36 gramów.

 9. Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej, uznanej przez obowiązujące prawo za broń myśliwską. Broń może być wyposażona w celownicze przyrządy optyczne. W czasie zawodów wolno zmienić broń. W przypadku awarii broni podczas trwania konkurencji, zawodnik może ją wymienić w ciągu 5 minut.

10. Ocena strzelań:

 a) śrutowych: za każdy trafiony cel pierwszym strzałem zdobywa się 5 punktów, drugim 3 punkty

b) kulowych, ilość zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni.

 Przy równej ilości punktów o miejscu decydują kolejno:

 -lepszy wynik w strzelaniu śrutem,

-lepszy wynik w strzelaniu na kręgu myśliwskim,

 -lepszy wynik w strzelaniu na osi myśliwskiej,

 -lepszy wynik w strzelaniu do dzika.

W klasyfikacjach indywidualnych przy uzyskaniu równej ilości punktów o pierwszym miejscu decyduje  „baraż” na konkurencji „krąg”(skeet) – dublety na stanowisku nr 3

W klasyfikacji indywidualnej „najlepsza kula” przy równej ilości punktów o zwycięstwie decydują kolejno: lepszy wynik na dziku, a następnie: ilość dziesiątek (następnie dziewiątek, itd.) w dziku

W przypadku identycznego rozkładu punktów o zwycięstwie w tej klasyfikacji zadecyduje baraż na konkurencji dzik.

11.Na strzelnicy obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą o broni i amunicji oraz rozporządzenia do niej wydane; także w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic oraz zgodne z aktualną ustawą „prawo łowieckie” i rozporządzenia.

12.Podczas trwania zawodów należy zachować szczególne środki ostrożności, a przede wszystkim:

a) broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pokrowców i bez pasów z otwartymi komorami nabojowymi, podczas strzelania nie można zakładać pasów na broń,

b) ładowanie broni, składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą zwróconą w kierunku makiet lub lotu rzutków z chwilą rozpoczęcia strzelania we właściwej kolejności.

c)) broń śrutową wolno ładować najwyżej dwoma, a kulową jednym nabojem,

d) przyspiesznik wolno napinać wyłącznie przy strzelaniu do celów nieruchomych. Napięcie przyspiesznika może nastąpić tylko po dokładnym rozpoznaniu celu i złożeniu się z lufą zwróconą w jego kierunku, jeżeli strzał nie nastąpił, broń należy zabezpieczyć przed możliwością oddania strzału, a następnie zwolnić przyspiesznik,

e) nie wolno obracać się z bronią na stanowisku strzeleckim i opuszczać go zanim nie nastąpi otwarcie komór nabojowych oraz całkowite rozładowanie broni,

f) po zakończeniu strzelania na danej osi zawodnik okazuje sędziemu rozładowaną broń i z otwartymi komorami nabojowymi opuszcza stanowisko strzeleckie,

g) strzelający jest zobowiązany przerwać strzelanie, jeżeli na przedpolu strzelnicy ukażą się ludzie, zwierzęta lub powstanie inne zagrożenie, albo podana zostanie komenda do przerwania strzelania,

h) na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem.

i) zawodnik musi bezwzględnie stosować się do poleceń sędziego prowadzącego strzelanie na stanowisku,

j) zawodnik jest odpowiedzialny za stan techniczny broni, zapewniając bezpieczeństwo jej obsługi i użytkowania oraz odpowiednią celność niezależnie od tego, czy strzela z broni własnej, czy z broni użyczonej,

k) Przed każdorazowym załadowaniem broni zawodnik jest zobowiązany skontrolować drożność luf (lufy),

l) Podczas strzelań składanie się z broni przed ukazaniem się celu jest niedozwolone,

ł) Oddanie strzału przed ukazaniem się celu zaliczane jest jako chybienie, w przypadku konkurencji śrutowych zawodnik nie ma prawa oddać drugiego strzału,

 m) Każdy zawodnik podczas strzelania zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy konkurencjach śrutowych dodatkowo ochronników oczu i głowy,

n) W obrębie osi strzeleckiej obowiązuje zakaz palenia oraz używania telefonów komórkowych.

 13. W przypadku mogących się zdarzyć niejasności w czasie strzelania na poszczególnych stanowiskach, w oparciu o prawidła strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych, przez PZŁ postanawia się, co następuje:

 a) W przypadku rzutek unieważnia się i podaje nowy, jeżeli:

- rzutek rozerwie się przy wyrzuceniu, a przed oddaniem strzału

-  tor lotu rzutka odbiega od normy i rzutek nie został przyjęty. Jeżeli rzutek został przyjęty, zalicza się wynik strzału. Jednakże strzał w takich warunkach jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy zachowane są warunki bezpieczeństwa, a rzutek jest w locie

- rzutek podano przed komendą strzelca lub przed przyjęciem przez niego postawy gotowości. - rzutek podany jest z niewłaściwej wyrzutni (SKEET).

b) W przypadku dubletów (kolejność przyjęcia rzutka dowolna) podaje się nowy dublet, jeżeli:

- jeden z wyrzucanych rzutków rozerwie się,

 - rzutki zderzyły się po wyrzuceniu.

Ponadto, przy strzelaniu dubletów:

- zamiast dubleta podano rzutek pojedynczy,

- zamiast pojedynczego podano dublet /podaje się nowy rzutek/,

c) W przypadku makiety dzika - przebieg unieważnia się, jeżeli:

- makieta ukaże się z niewłaściwego kierunku,

- nastąpi zakłócenie ruchu makiety z przyczyn mechanicznych.

 

14. Strzelanie do makiety KOZŁA: - strzelcy całej grupy zbierają się na stanowisku wyczekiwania, skąd, zgodnie z ustaloną kolejnością, podchodzą na stanowiska strzeleckie, - strzelcy, na których przypada kolejność strzelania, stają na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich i oświadczając kolejno „gotów”, oczekują na sygnał do rozpoczęcia strzelania, - każdy strzelec oddaje 5 strzałów Z WOLNEJ RĘKI .

15. Prowadzący strzelanie, po stwierdzeniu gotowości strzelców na stanowiskach, daje komendę "rozpoczynamy strzelanie", która jest sygnałem do rozpoczęcia strzelania i od tej chwili mierzy się czas jego trwania, - po komendzie prowadzącego strzelanie, strzelcy w przypadku pełnej serii oddają w czasie do 5 minut nie więcej niż po pięć strzałów do makiety KOZŁA, - po upływie 5 minut od rozpoczęcia strzelania, prowadzący podaje komendę "koniec strzelania", po której strzelcy obowiązani są natychmiast - niezależnie od tego, czy zdążyli oddać wszystkie strzały, czy też nie - otworzyć i rozładować broń i z otwartymi komorami nabojowymi opuścić stanowiska strzeleckie, - jeżeli w czasie strzelania makieta opadnie lub zmieni prawidłową pozycję należy przerwać strzelanie, poprawić makietę i kontynuować strzelanie, - po zakończeniu serii strzelania, należy ocenić wartość przestrzelin na makietach i zamocować nowe tarcze.

16. Strzelać wolno tylko po złożeniu się do strzału w postawie stojącej, ze stopami w granicach stanowiska strzeleckiego. Złożenie się do strzału oznacza przyłożenie kolby do ramienia lub tzw. dołka strzeleckiego i skierowanie lufy w stronę celu. Strzelec podczas strzelania dubletu, nie ma obowiązku przerywania składu celem ponownego złożenia się do strzału.

17. Przed złożeniem się do strzału na stanowisku strzeleckim obowiązuje postawa gotowości, przy której strzelec trzyma broń oburącz, skierowaną wylotami luf w kierunku strzelania i w taki sposób, aby stopka osady broni znajdowała się na wysokości biodra

 18. Na osi myśliwskiej oraz przy strzelaniu do makiety dzika uruchomienie celów odbywa się po przyjęciu przez strzelca postawy gotowości. Strzelec powinien wyraźnie skłonem broni lub sylwetki zaznaczyć swoją gotowość do strzału.

 19. Przy strzelaniu śrutem wolno oddać do każdego celu (przy rzutkach również do dubletu) nie więcej niż dwa strzały. Przy strzale do dubletów ocenia się wynik strzału bez względu na kolejność trafienia. Przy strzelaniu kulami wolno oddać nie więcej niż pięć strzałów do jednej makiety, przy czym do ruchomej makiety dzika oddaje się 10 strzałów - po jednym strzale w czasie każdego przebiegu.

20. Strzał uznaje się za celny (skuteczny), jeśli w jego wyniku rzutek zostanie rozbity (rzutek uznaje się za rozbity, jeżeli sędziowie stwierdzą wyraźny odłamek), pocisk pozostawi przestrzelinę w granicach pierścieni na makiecie. Za pierścień trafiony uznaje się pierścień, do którego jest, co najmniej styczna przestrzelina o średnicy pocisku, odpowiedniej do kalibru broni użytej do strzelania.

21. W przypadku stwierdzenia w makiecie kozła lub dzika więcej niż pięciu przestrzelin, należy każdorazowo doprowadzić do pięciu przestrzelin, odejmując najlepsze trafienia.

22. Nie oddanie strzału do ukazującego się celu z powodu: nie załadowania broni, nie odbezpieczenia broni, nie napięcia mechanizmów zamkowych lub innych niesprawności technicznych, traktuje się i zalicza, jako chybienie.

23. Od decyzji sędziego prowadzącego strzelanie na danym stanowisku przysługuje uczestnikowi zawodów prawo odwołania się do Kolegium Sędziowskie, którego decyzja jest ostateczna.

24. Zawody odbywać się będą w/g harmonogramu podanego przez Sędziego Głównego przed rozpoczęciem zawodów.

 25. Inne zdarzenia nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzygane są zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”.

26. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zgłoszenia swojego udziału w zawodach w terminie nieprzekraczalnym do 16.06.2017r do godz 8,45. Wpisowe w wysokości 100zł wpłaca się w Sekretariacie zawodów równocześnie ze zgłoszeniem.

Zgłoszenia indywidualne, drużyn Kół łowieckich oraz drużyn Nadleśnictw proszę dokonywać do 12 czerwca 2018r. w Nadleśnictwie Solec Kujawski tel. 52-387-14-71 lub e-mail: solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl

27. Zbiórka uczestników zawodów o godz. 09:00 na strzelnicy w Łącku, a rozpoczęcie strzelań w dniu 16.06.2017r. o godz. 9:15.

28. Zawodnik przystępujący do Zawodów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem strzelnicy i regulaminem I ZAWODÓW REJONU HODOWLANEGO „BYDGOSKI” w Wieloboju Myśliwskim, o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Solec Kujawski, co potwierdzi własnoręcznym podpisem.

29. W czasie Zawodów Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz napoje (kawa, herbata, woda).

30. W czasie zawodów nie będzie możliwości zakupu amunicji.

 WYNIKI ZAWODÓW

Napisz komentarz

Dołącz do nas