Uchwały NRŁ w sprawie składek członkowskich na rok 2021

Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317 /2020 z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie: ustalania wysokości składek członkowskich, zasad podziału składki pomiędzy Zarząd Główny i zarządy okręgowe oraz obowiązkowego ubezpieczenia myśliwych na 2021 rok.

Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie § 82 ust. 3 pkt 19 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku postanawia, co następuje:

§1

1. Wysokość składek członkowskich od osób fizycznych i ubezpieczenia w roku 2021 ustalić następująco:

   • składka normalna - 360 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 403 zł,
   • składka ulgowa, o której mowa w§ 124 ust. 2 Statutu PZŁ - 180 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 223 zł,
   • Składka ulgowa, o której mowa w§ 124 ust. 3 Statutu PZŁ - 90 zł plus ubezpieczenie 43 zł - razem 133 zł.

2. Składki członkowskie od osób fizycznych podzielić pomiędzy Zarząd Główny i zarządy okręgowe w proporcji 30% do 70%.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 318/2020 z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały NRŁ nr 317/2020 w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich, zasad podziału składki pomiędzy Zarząd Główny i zarządy okręgowe oraz obowiązkowego ubezpieczenia myśliwych na 2021 rok.

Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie§ 82 ust. 3 pkt 19 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku stanowi, co następuje:

§ 1

1. W uchwale NRŁ nr 317/2020 z dnia 22 września 2020 r. wprowadza się §1a o następującym brzmieniu: ,,

§ 1a

1. Kwoty uzyskane od zamieszkałych na jego terenie członków kół łowieckich Zarząd Okręgowy PZŁ dzieli w następujący sposób:

30% przekazuje do dnia 31 stycznia każdego roku do budżetu ZG PZŁ,  45% pozostawia w swoim budżecie, pozostałe 25% dzielone jest przez ilość wszystkich obwodów łowieckich, jakie dzierżawią koła łowieckie zrzeszone w danym okręgu i przekazywane proporcjonalnie, do dnia 30 czerwca każdego roku do okręgów, na terenie których położone są te obwody.

2. Członek niestowarzyszony w kole łowieckim opłaca składkę w ZO PZŁ właściwym według miejsca zamieszkania. ZO uzyskane od członków niestowarzyszonych dzieli następująco:

   • 30% przekazuje ZG PZŁ,
   • 70% pozostawia w swoim budżecie."

2. W pozostałym zakresie uchwała NRŁ nr 317/2020 nie ulega zmianie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Komunikaty

duże zachmurzenie
1 005 hPa
15km/h SW
0mm 50%
20 sty
Imieniny: Dobiegniew, Dobrożyźń, Fabian, Sebastian