Nadzieja umiera ostatnia.

06 marca 2018 r odbyło się głosowanie w Sejmie nad projektem ustawy prawo łowieckie, podczas którego wprowadzono szereg zapisów niszczących Polskie Łowiectwo, a także łamiących w wielu przypadkach Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte rozwiązania  prawne niweczą trud wielu pokoleń myśliwych – Polaków, oraz są ze wszech miar szkodliwe dla współpracy rolników i mysliwych.

Niewyobrażalnym wydawało nam się  wprowadzenie zakazu obecności dzieci na polowaniach do 18 roku życia! Niestety stało się inaczej.! Najbardziej restrykcyjne prawo w Europie , zezwalające młodym osobom na dostęp do Polowania było w Polsce. Teraz nasze prawo jest skrajnie restrykcyjne. Polska rodzina ma być fundamentem Państwa Polskiego, a nie ufa się matkom i ojcom w kwestii bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju swoich dzieci. Dlaczego odbiera się rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami?. Zapis ten łamie konstytucję, aż w czterech artykułach

Art. 31 Konstytucji - wolność człowieka, a nawet dziecka podlega ochronie prawnej
Art. 32 Konstytucji - wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władzę publiczną – a nam jako myśliwym ogranicza się prawo do wychowania własnych dzieci!
Art. 47 Konstytucji - każdy, a więc i dziecko ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego
Art. 48 Konstytucji - rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Wprowadzone zapisy to  NAJOSTRZEJRZE REGULACJE NA ŚWIECIE. W ŻADNYM kraju nie ma ograniczeń w zakresie biernego uczestnictwa dzieci w polowaniach. Dla odmiany w Wielkiej Brytanii nie ma ograniczeń co do wieku wykonywania polowania przez dzieci pozostawiając tą decyzję w gestii rodziców. W Finlandii dziecko żeby polować musi zdać egzamin pisemny - więc myśliwym może zostać od momentu gdy posiądzie umiejętność czytania i pisania. Norwegia od 14 roku życia, Austria od 16 roku życia, Niemcy od 16 roku życia. W Polsce wykonywać polowanie można od momentu ukończenia 18 roku życia więc to są i tak już jedne z najbardziej radykalnych zapisów w tym zakresie. Polskie prawo dopuszcza pracę małoletniego powyżej 16 roku w zakładzie pogrzebowym i w ubojni – a zabrania się obecności na polowaniu?

Podczas dzisiejszego głosowania w Sejmie  pogrzebana została polska kynologia myśliwska! Polskie rasy psów zostały zepchnięte na margines – w Polsce kynologia przetrwała pomimo zaborów, kiedy to ludzie musieli ukrywać psy, dała radę się odbudować po zdziesiątkowaniu psów w trakcie drugiej wojny światowej, przetrwała czasy PRL-u i właśnie dziś zdecydowano  się ją pogrzebać! Zepchnieto tym samym znakomitych polskich hodowców na margines Europy, wybitne polskie psy użytkowe przestaną zajmować najwyższe lokaty na międzynarodowych konkursach. Zakaz ten poza tym, że ugodzi w polską kynologię będzie miał również przełożenie na zwalczanie ASF – nie ma wątpliwości, że udział psów w polowaniach znacząco zwiększa ich efektywność, że w terenach trudno dostępnych czy w wielohektarowych uprawach psy wypłaszały dziki ograniczając tym samym szkody. Wprowadzenie tego zapisu zmniejszy bezpieczeństwo zarówno psów jak i osób im towarzyszących – niedoświadczone zwierzęta, bez odpowiedniego przygotowania będą nie przygotowane do wykonywania swoich zadań. Na fali zagranicznych filmów przedstawiających bestialskie, krwawe zachowania wydano wyrok na polską kynologię bez chwili refleksji jak wielki dorobek się traci. Przyjęcie tych samych rozwiązań w zakresie układania ptaków łowczych uniemożliwi uprawianie sokolnictwa, które zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Co skutkuje tym, że jako Polska jesteśmy zobligowani do ochrony naszej spuścizny kulturowej. Wprowadzenie zakazu skutecznie uniemożliw układanie ptaków łowczych co będzie naruszało przepisy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzic.

Przegłosowane zmiany trybu wyboru i odwoływania naszych władz odbierają Polskiemu Związkowi Łowieckiemu samorządność, wychodząc dużo dalej niż nadzór stanowią zamach na samorządną organizację i przejęcie władzy. Projekt ustawy zakłada całkowitą likwidację udziału czynnika społecznego w pracy i kontroli pracy PZŁ. W ramach zmian ustawowych likwidacji ulegają okręgowe rady łowieckie a wpływ Naczelnej Rady Łowieckiej jest czysto iluzoryczny. Wprowadzone zmiany w jasny i oczywisty sposób naruszają swobody obywatelskie - Polski Związek Łowieckie utrzymuje się ze składek swoich członków a nie z przychodów z tusz zwierzyny, tj. środków publicznych - gdyż środki finansowe, ze sprzedaży tusz trafiają do kół łowieckich - osób prawnych. Zmiany ustawy Prawo łowieckie przegłosowane w dniu 6 marca w Sejmie naruszają Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Mechanizmy powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego wymagają zmiany, tak by również myśliwi mieli mozliwość wpływania na pracę i działalność tej osoby i Zarządu Głównego PZŁ. Proponujemy by pojawił się zapis o możliwości odwołania Łowczego Krajowego na wniosek każdej ze stron ale w uzgodnieniu z drugą. A więc i Pan Minister Środowiska i Naczelna Rada Łowiecka miały by realny wpływ na odwołanie źle działającego Łowczego Krajowego.

Wprowadzone mechanizmy są niezgodne z:
Art. 12. - Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
Art. 17. 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 58. 1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego zrzeszenia orzeka sąd.
3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.

 Kolejnym ważnym problemem, jest usunięcie z Ustawy prawo Łowieckie Zapisów pozwalających ukarać osoby celowo zakłócające polowanie. Przyjete na posiedzeniach połączonych Komisji rolnictwa i Środowiska zapisy zostały wyrzucone do śmieci. Państwo nakładając na mysliwych obowiązek zwalczania ASF, gospodarowania populacjami dzikiej zwierzyny, nie zapewnia bezpieczeństwa wykonywania polowania dla mysliwych. W zmieniającym się świecie, to działnosć grup pseudo ekologów i oponentów łowiectwa, w tym celowe blokowanie i zakłócanie polowania wielokrotnie doprowadziło w ostatnim czasie do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Osoby które dopuszczały się tych aktów pozostawały bezkarne, ściągając niebezpieczeństwo na siebie, oraz mysliwych wykonujących polowanie. Zapisy dotyczace karania osób blokujących polowania w żaden sposób nie ograniczały swobód obywatelskich, ani dostepu do lasów i łąk społeczeństwa, które chce korzystać z dobrodziejstwa przebywania na łonie dzikiej przyrody.

Szanowni Państwo popierając zapisy tego projektu robicie zamach na samorządną organizację, polską rodzinę, a także dorobek wielu pokoleń ludzi, którzy budowali polskie łowiectwo.

Prosimy o zmianę powyższych zapisów , tak by Polskie łowiectwo było wsparciem dla rolników, i innych obywateli naszego kraju, chcących zachować dziką przyrodę w jak najlepszej kondycji dla przyszłych pokoleń.

Niezmiernie ważnym aspektem działania Kół Łowieckich jest funkcjonowanie Zarządów tych Kół. We wszystkich przypadkach funkcje te sprawowane są bez wynagrodzenia, społecznie.  Dzisiejsza nowelizacja Prawa Łowieckiego przyjeta przez Posłanki i Posłów, zakłada odpowiedzialność Polskiego Związku Łowieckiego za długi koła z mozliwością regresu do Członków Zarządu Koła.   W przypadku nieterminowego rozliczania się z innymi podmiotami uprawnionymi do odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę – tu również zobowiązanie ma przejąć Polski Związek Łowiecki  z mozliwością regresu do członków Koła Łowieckiego. Ani jeden, ani drugi zapis nie jest właściwy i doprowadzi  do masowych rezygnacji z funkcji w Zarządach Kół  oraz niebezpieczeństwo że za dlugi koła z tytułu szkód łowieckich odpowiadać mają członkowie koła. Proponujemy wprowadzenie precyzyjnego zapisu mówiącego o tym, że Polski Związek Łowiecki może przejąć zobowiązania Koła z regresem na członków koła , którzy odpowiadają solidarnie w równych częściach za te należności.

 

Koledzy i koleżanki myśliwi okręgu bydgoskiego, dziękuję, że odpowiedzieliście na apel i mogliśmy razem manifestować w obronie polskiej tradycji łowieckiej. Były z nami nasze dzieci, psy i sokoły. Pokazaliśmy, że to co się dzieje z naszym łowiectwem nie jest nam obojętne. Posłowie podczas głosowania odebrali nam resztki wiary w zaufanie jakim ich obdarzyliśmy podczas ostatnich wyborów. Wczoraj smutni, zawiedzeni i oszukani mówiliśmy, że pogrzebano naszą pasje, ale dziś jest światełko w tunelu, napisałam, że nadzieja umiera ostatnia i liczymy na senatorów. Dziś senatorowie wnieśli 4 poprawki, oby wreszcie zwyciężył rozsądek.
Darz Bór

 

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

18° przejaśnienia
1 012 hPa
22km/h WNW
0mm 25%
07 lip
Imieniny: Antoni, Benedykt, Cyryl, Estera, German, Metody, Pompejusz, Sędzisława, Wilibald