Prezydent RP w dniu 28.03.2018 r podpisał nowelizację ustawy Prawo Łowieckie

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie  oraz niektórych innych ustaw

 Ustawa ma na celu m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. P 19/13. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie jest niezgodny z Konstytucją ze względu na to, że określając zasady podziału na obwody łowieckie nie zapewniał ochrony praw osób posiadających nieruchomości objęte wymogami obwodu łowieckiego. Zgodnie z wprowadzaną regulacją prawną, każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały w sprawie podziału na obwody łowieckie będzie mógł wnieść uwagi do projektu uchwały. Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego, uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na nieruchomości dotychczasowej działalności, w przypadku objęcia jej obwodem łowieckim Właściciel albo użytkownik wieczysty może żądać od województwa odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, w przypadku gdy objęcie nieruchomości obwodem łowieckim uniemożliwia lub ogranicza korzystanie z niej w dotychczasowy sposób. Ustawa przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zakazie wykonywania polowania przez osobę fizyczną będącą właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego. Oświadczenie o zakazie polowania składa się w formie pisemnej przed starostą. W przypadku złożenia oświadczenia o zakazie polowania, nie przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe na nieruchomościach w uprawach i płodach rolnych.

Ustawa określa zasady i procedurę wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowania. Szacowania szkód dokonywać będzie zespół, w skład którego wchodzą: przedstawiciel gminy, zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciel albo posiadacz gruntów. W przypadku gdy nie zostanie wniesione odwołanie, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego wypłaca, w terminie 30 dni, odszkodowanie. Odwołania w sprawach odszkodowań rozpatruje nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W prowadzonych czynnościach mogą uczestniczyć członkowie ww. zespołu oraz przedstawiciel izby rolniczej. Właściciele i posiadacze gruntów rolnych oraz dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich niezadowoleni z decyzji mogą wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce szkody.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. uchyla ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 1082, z późn. zm.), która miała wejść w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, za szkody w uprawach i płodach rolnych miał odpowiadać Skarb Państwa, a za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego.  Zgodnie z Art 12 nowelizacji ustawy Prawo łowieckie: do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych dotyczących zgłaszania i szacowanias szkód łowieckich w płodach i uprawach rolnych - zachowują moc dotychczasowe zasady zgłaszania i szacowania szkód przez Koła Łowieckie , jednak nie dłużej niż do 01 października 2018 r.

Ustawa wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie. Dotyczą one w szczególności:

1)      określenia zasad odstrzałów redukcyjnych zwierząt łownych w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody. Odbywać się one będą pod nadzorem, na podstawie indywidualnego upoważnienia. Zakazuje się w tym przypadku m.in. polowań zbiorowych i polowań z użyciem psów;

2)      określenia zakresu informacji objętych rocznym planów łowieckich. Zmiana planu łowieckiego dopuszczalna jest m.in. w przypadku podejrzenia albo wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;

3)      zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny poza polowaniami i odłowami. Wszelkie organizowane przez Polski Związek Łowiecki sprawdziany psów myśliwskich, a także szkoleniach ptaków łowczych i psów myśliwskich na żywych zwierzętach będą mogły odbywać się jedynie w trakcie polowań. Również nie będzie można używać urządzeń do płoszenia zwierzyny (np. armatek hukowych) w celu zmniejszenia szkód łowieckich w płodach i uprawach rolnych.

4)      przeniesienia z aktu wykonawczego do ustawy regulacji dotyczącej kategorii obwodów łowieckich oraz kryteriów zaliczania obwodów do poszczególnych kategorii;

5)      określenia procedury podziału na obwody łowieckie przez sejmik wojewódzki. Podział ten dokonywany będzie w obrębie województwa;

6)      wprowadzenia nowej przesłanki rozwiązania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego. Jest nią nieusprawiedliwione niezrealizowanie przez dzierżawcę rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% minimalnej liczby zwierzyny grubej w okresie 3 lat;

7)      wprowadzenia zasady kadencyjności funkcji członków władz Polskiego Związku Łowieckiego;

8)       określenia uprawnień nadzorczych Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Uprawnienia te obejmują m.in. przeprowadzanie kontroli w oparciu o kryterium legalności, uchylanie niezgodnych ze statutem uchwał Polskiego Związku Łowieckiego oraz stwierdzanie nieważności uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

9)      określenia zasad pierwszeństwa w przyjęciu do koła łowieckiego. Przysługuje ono myśliwym zamieszkałym na terenie obwodu łowieckiego, jeżeli stanowią co najmniej 50% członków koła łowieckiego;

10)   wprowadzenia zakazu wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia, pod rygorem odpowiedzialności karnej; Zgodnie z Art 4 Ustawy Prawo łowieckie Polowanie oznacza: 1) tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej, 2) łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych za zgodą ministra właściwego do
spraw środowiska - zmierzające do wejścia w jej posiadanie.

11)   wyłączenia utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania polowania z katalogu wykroczeń zawartego w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie;

12)   wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej nie może wchodzić osoba, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu lub współpracowała z tymi organami;

13)   wprowadzenie obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych przez wskazane wyżej osoby (zmiana ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów).

Ustawa zawiera przepisy przejściowe, dotyczące obowiązywania planów łowieckich oraz dotychczasowych umów dzierżawy obwodów łowieckich, a także uchwalenia nowego statutu i wyboru władz Polskiego Związku Łowieckiego.

Maksymelne terminy wyboru nowych władz w PZŁ to do 21 kwietnia 2018 r NRŁ musi podać trzech kandydatów na Łowczego Krajowego, Łowczy Krajowy do 15 maja podaje kandydatury na członków ZG PZŁ. Do 02 czerwca 2018 ZG powołuje łowczyh Okręgowych. Łowczowie Okręgowi do 23 czerwca podają kandydatów do ZO PZŁ. ZO do 23 sierpnia 2018 zwołują okręgowe zjazdy delegatów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

deszcz przelotny
1 025 hPa
15km/h W
0mm 55%
19 mar
Imieniny: Bogdan, Jan, Józef, Leoncjusz, Marceli, Marek