E-podpis pod sprawozdaniem finansowym koła Łowieckiego do końca czerwca

Kończy się sezon łowiecki a więc nadchodzi czas przygotowywania się do Walnych Zebrań Członków Kół Łowieckich. Zarządy kół muszą do końca czerwca przygotować sprawozdania z działalności koła zarówno merytoryczne jak i finansowe i poddać je pod głosowanie na WZCK

Pod każdą z części przygotowanego sprawozdania finansowego koła łowieckiego należy złożyć podpis. Składa się go na każdej ostatniej karcie poszczególnych części sprawozdania i podaje datę złożenia tego podpisu. Czynności tej dokonać musi Zarząd Koła jako organ zbiorowy ( podpis składają wszyscy pełniący w nim funkcje).       Taki sam obowiązek ciąży na osobie, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (tj. główny księgowy, osoba prowadząca rzeczywiście księgi, pełnomocnik biura rachunkowego, skarbnik Koła). Podpis składają osoby, które na dzień sporządzania rocznego sprawozdania finansowego sprawowały swoje funkcje w kole. Składają je również także osoby, które sprawowały je tylko przez część okresu sprawozdawczego.

Dodatkowo dla bezpieczeństwa informacji podpisy składane powinny być na wszystkich pozostałych stronach sprawozdania (jako parafy, w przypadku e Sprawozdań parafy nie będą już wymagane). Co istotne, każda z osób zobowiązanych ma prawo odmowy złożenia podpisu. Musi to jednak uzasadnić w formie pisemnej.

Od 2019 r. należy pamiętać, że podmioty powinny powyższe czynności wykonać do Urzędu Skarbowego elektronicznie - z użyciem podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego (ePUAP).

załączniki do sprawozdania:

  • Uchwała WZCK w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
  • Uchwała WZCK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności koła za rok obrotowy
  • Uchwała WZCK w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy
  • Uchwała WZCK w sprawie udzielenia absolutorium

Komentarze

Dodaj komentarz

Komunikaty

28° rozpogodzenia
1 019 hPa
11km/h NNW
0mm 25%
24 lip
Imieniny: Antoni, Kinga, Krystyna, Kunegunda, Olga, Wojciecha, Zyglinda