Przepisy prawne

Zasady doskonalenia umiejętności strzeleckich
w Polskim Związku Łowieckim

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 1

Sposób pojmowania polowania i strzelectwa myśliwskiego musi ulegać zmianom w zależności od warunków, w jakich polowanie i strzelectwo jest uprawiane.

Współczesne łowiectwo powinno być w pierwszym rzędzie pojmowane jako ochrona przyrody, a w tym dążenie do zachowania możliwie wszystkich gatunków zwierząt.

Działania te mają na celu zapewnić przede wszystkim ochronę i regulację populacji zwierzyny. Selekcja i regulacja stanu ilościowego zwierzyny wykonywana jest najczęściej w postaci polowań. Myśliwi muszą zatem udowodnić, że ich umiejętność niezawodnego trafienia zapewnia etyczny i bezpieczny dla otoczenia sposób jej pozyskiwania.

Doskonalenie umiejętności strzeleckich i obycia się z bronią jest celem i obowiązkiem każdego myśliwego i jest jednym z zadań Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 2

Doskonalenie umiejętności strzeleckich dokonuje się poprzez:

szkolenia i treningi strzeleckie zmierzające do teoretycznego i praktycznego podnoszenia umiejętności strzeleckich.
organizacje zawodów strzeleckich szczebla okręgowego i ogólnokrajowego.

Rozdział II
Szkolenia i Treningi Strzeleckie

§ 3

Szkolenia i treningi strzeleckie prowadzone są przez lektorów i instruktorów w dziedzinie strzelectwa myśliwskiego.

§ 4

Zarządy kół łowieckich mają obowiązek przynajmniej raz w roku zorganizować dla swych członków trening strzelecki.
Treningi powinny być poprzedzone szkoleniem w zakresie bezpiecznego użytkowania broni oraz znajomości stosownych przepisów rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska dotyczącego szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
Rodzaj i zakres treningu strzeleckiego powinien zależeć przede wszystkim od rodzaju zwierzyny, na którą się w kole poluje, a także uwzględniać rodzaj broni jaką posiadają poszczególni członkowie koła (śrutowa, kulowa, kombinowana). Zakres treningu ustala zarząd koła.
Trening strzelecki powinien łączyć naukę strzelania z rekreacją. Powinien zawierać wartości nie tylko użytkowe (celne strzelanie, poznawanie broni, bezpieczne jej użytkowanie), ale także wprowadzać elementy rywalizacji o tytuł najlepszego strzelca w kole (dyplom, wyróżnienie), oraz elementy rekreacji (spotkania myśliwych z rodzinami, myśliwymi z innych kół, itp.).
Trening strzelecki może być zakończony sprawdzianem umiejętności strzeleckich osób biorących udział w treningu.
Wyniki sprawdzianu, o którym mowa w ust. 5, chociaż nie mogą decydować o wydawaniu przez koło upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego poszczególnym członkom, powinny być przedmiotem analizy zarządu koła.

§ 5

Właściwe zarządy okręgowe PZŁ zobowiązane są nadzorować organizację treningów strzeleckich.
W celu realizacji ust. 1 zarządy okręgowe w porozumieniu z zarządami Kół udostępniają im strzelnice myśliwskie, a także niezbędną kadrę instruktorów bądź lektorów z zakresu strzelectwa myśliwskiego.
Za zapewnienie warunków prawidłowego i bezpiecznego treningu oraz jego prowadzenie odpowiedzialnym jest uprawniony instruktor lub lektor strzelectwa myśliwskiego.
Odpowiedzialnym za stan techniczny broni jest jego użytkownik.
Dokumentację treningu strzeleckiego prowadzi zarząd koła.
Treningi i ewentualne sprawdziany strzeleckie są obowiązkiem każdego myśliwego.

§ 6

Właściwe zarządy okręgowe są obowiązane do umożliwienia członkom niestowarzyszonym odbycie corocznego szkolenia i treningu strzeleckiego.

 

Rozdział III
Okręgowe zawody PZŁ w strzelaniach myśliwskich

§ 7

Okręgowe zawody w strzelaniach myśliwskich są sprawdzianem wyników szkolenia strzeleckiego w kołach łowieckich oraz ważnym elementem popularyzacji strzelectwa i łowiectwa w okręgu.

§ 8

Zawody okręgowe odbywają się raz w roku, zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich” w pełnym lub skróconym wieloboju myśliwskim.

§ 9

Zawody okręgowe są organizowane dla członków kół macierzystych danego okręgu. Członkowie kół reprezentują swoje koła w liczbie trzech myśliwych z klasą powszechną oraz reprezentowani są przez startujących indywidualnie myśliwych z klasą mistrzowską.
W zawodach mogą również startować indywidualnie, zamieszkali na terenie okręgu, myśliwi niestowarzyszeni oraz myśliwi, którzy są członkami kół macierzystych mających siedziby poza okręgiem.
W zawodach uczestniczą reprezentacje wszystkich kół łowieckich w okręgu. Jeżeli liczba kół w okręgu uniemożliwia przeprowadzenie zawodów w ciągu jednego dnia, zarząd okręgowy powinien wyznaczyć rejony i zorganizować w kolejności najpierw zawody rejonowe, a następnie okręgowe – jako zawody finałowe.
W klasyfikacji zespołowej, koła łowieckie reprezentują wyłącznie członkowie macierzyści.

§ 10

Sposób organizacji zawodów okręgowych powinien zapewnić uczestnictwo reprezentacji wszystkich kół łowieckich danego okręgu w zawodach i przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji strzeleckich członków PZŁ.

§ 11

Zarządy okręgowe PZŁ mogą zakres wieloboju uzależnić od możliwości technicznych, organizacyjnych i liczby kół w danym okręgu.

§ 12

Prowadzi się następujące klasyfikacje:

1) zespołową – reprezentacja koła (tylko klasa powszechna),
2) zespołową – otwartą (trzech najlepszych zawodników w kole bez względu na klasę – powszechną bądź mistrzowską),
3) indywidualną w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę powszechną),
4) indywidualną w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę mistrzowską).

§13

Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej i otwartej ustala się przed rozpoczęciem zawodów.

§14

Koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie powszechnej otrzymuje tytuł mistrza okręgu, a koło które zajęło pierwsze miejsce w klasie otwartej reprezentuje okręg w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich.

§15

Zawody okręgowe i rejonowe finansowane są częściowo przez koła łowieckie (amunicja), oraz przez zarządy okręgowe PZŁ (strzelnica, obsługa, rzutki).
Zasady finansowania zawodów okręgowych i rejonowych ustalają zarządy okręgowe.

 

Rozdział IV
Krajowy Konkurs Kół Łowieckich

§ 16

Krajowe Konkursy Kół Łowieckich stanowią ważny element doskonalenia umiejętności strzeleckich, a także popularyzację strzelectwa, nie tylko wśród członków Polskiego Związku Łowieckiego oraz miejscowej społeczności.

Konkursom tym powinna być nadawana wysoka ranga i wymagają one szczególnego zainteresowania władz łowieckich.

§ 17

W konkursie biorą udział reprezentacje tych kół łowieckich, które zajęły pierwsze miejsce w klasie otwartej w okręgowych zawodach strzeleckich PZŁ w roku bieżącym.
W skład zespołu wchodzi trzech najlepszych członków koła, które jest dla nich kołem macierzystym.

§ 18

Krajowy Konkurs Kół Łowieckich przeprowadza się w pełnym wieloboju myśliwskim (do 500 pkt.).
Koło, które zajęło pierwsze miejsce w konkursie otrzymuje tytuł Mistrza Polski Kół Łowieckich.

§ 19

Krajowy Konkurs Kół Łowieckich finansowany jest w następujący sposób:a) koszty wyżywienia i zakwaterowania – pokrywają zarządy okręgowe,b) koszty dojazdów i amunicji – pokrywają koła łowieckie,c) koszty sędziów i strzelnicy – pokrywa Zarząd Główny PZŁ.

Sędziego głównego i sędziów prowadzących poszczególne konkurencje wieloboju wyznacza komisja strzelectwa myśliwskiego Naczelnej Rady Łowieckiej.

 

Rozdział V
Klasy strzeleckie

§ 20

Ustanawia się następujące klasy strzeleckie:

klasę powszechną,
klasę mistrzowską.

§ 21

Najwyższym wyróżnieniem strzeleckim dla posiadających klasę mistrzowską jest Wawrzyn Strzelecki.

§ 22

Warunki uzyskiwania klasy mistrzowskiej i Wawrzynu Strzeleckiego ustanawia Zarząd Główny PZŁ.

 

Rozdział VI
Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w Strzelaniach Myśliwskich

§ 23

Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w Strzelaniach Myśliwskich organizowane są osobno w klasie mistrzowskiej i w klasie powszechnej.
Mistrzostwa organizowane są corocznie w innym okręgu Polskiego Związku Łowieckiego.
Mistrzostwa odbywają się w pełnym wieloboju myśliwskim (do 500 pkt.) zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ.
Reprezentantem okręgu może być wyłącznie myśliwy zamieszkały na terenie danego okręgu.

Mistrzostwa PZŁ w Klasie Mistrzowskiej

§ 24

Do udziału w mistrzostwach uprawnieni są jedynie członkowie posiadający klasę mistrzowską.
W mistrzostwach bierze udział po trzech zawodników z danego okręgu PZŁ zgłoszonych przez właściwy zarząd okręgowy, a także indywidualni zawodnicy posiadający Wawrzyn Strzelecki.

§ 25

W mistrzostwach prowadzi się klasyfikację zespołową i indywidualną:

Zdobywcy I-go miejsca – zespołowo – otrzymują tytuł Mistrza PZŁ w Klasie Mistrzowskiej w danym roku.
Zdobywca I-go miejsca indywidualnie otrzymuje tytuł Mistrza PZŁ w Klasie Mistrzowskiej, a zdobywcy II-go i IIl-go miejsca tytuły Wicemistrzów w danym roku.

Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej

§ 26

W mistrzostwach klasy powszechnej udział bierze zespół trzech zawodników z danego okręgu PZŁ, zgłoszonych przez właściwy zarząd PZŁ.

§ 27

W mistrzostwach prowadzi się klasyfikację – zespołową i indywidualną:

Zdobywcy I-go miejsca zespołowo otrzymują tytuł Mistrza PZŁ w Klasie Powszechnej, w danym roku.
Zdobywca I-go miejsca indywidualnie otrzymuje tytuł Mistrza PZŁ w Klasie Powszechnej, a zdobywcy II-go i IIl-go miejsca tytuły Wicemistrzów w danym roku.

§ 28

Celem mistrzostw jest szeroka propaganda strzelectwa wśród społeczeństwa, a także upowszechnianie strzelectwa myśliwskiego.
Celem mistrzostw jest także ocena działań okręgów PZŁ w zakresie strzelectwa.

§ 29

Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w Strzelaniach Myśliwskich kończą cykl szkolenia strzeleckiego – podnoszenia umiejętności strzeleckich członków PZŁ w danym roku i stanowią podsumowanie pracy szkoleniowej.
Doświadczenia danego roku oraz proponowane rozwiązanie dotyczące kolejnych etapów szkolenia strzeleckiego, a także system eliminacji powinny sprzyjać rozwojowi i upowszechnianiu strzelectwa myśliwskiego.

§ 30

Terminarz ogólnokrajowych zawodów i imprez strzeleckich ustala corocznie Zarząd Główny PZŁ, po zasięgnięciu opinii Komisji Strzelectwa Myśliwskiego Naczelnej Rady Łowieckiej.

 

Komunikaty

-11° umiarkowane zachmurzenie
1 023 hPa
7km/h SSW
0mm 10%
18 sty
Imieniny: Beatrycze, Bogumił, Krystyna, Liberata, Lubart, Małgorzata, Wenerand, Zuzanna