Zespół nadzorczo-kontrolny

Zakres działania

 

Regulamin Zespołu Nadzorczo Kontrolnego Okręgowego Zjazdu Delegatów

 Postanowienia ogólne

Regulamin Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego (dalej zwanego „Zespołem”) Okręgowego Zjazdu Delegatów (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady i tryb działania Zespołu.

Zespół jest stałym organem pomocniczym Okręgowego Zjazdu Delegatów powołanym w celu kontrolowania realizacji przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego uchwał Okręgowego Zjazdu Delegatów.

Zespół podlega wyłącznie Okręgowemu Zjazdowi Delegatów.
 

Skład Zespołu

Zespół powoływany jest w składzie od 3 do 5 członków. Zespół konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

Przewodniczący Zespołu organizuje pracę Zespołu i prowadzi jego posiedzenia. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu lub niemożności działania jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego Zespołu.

Zadania kontrolne

Zespół kontroluje działalność Zarządu Okręgowego pod względem realizacji przez Zarząd Okręgowy uchwał Okręgowego Zjazdu Delegatów, a w szczególności wykonania budżetu.

Zespół działa zgodnie z ustalonym przez siebie planem pracy.

Tryb kontroli

Przewodniczący Zespołu wyznacza na piśmie członka lub członków do przeprowadzenia kontroli. O planowanej kontroli informuje na piśmie kontrolowanego.

 1. Zarząd Okręgowy obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Zarząd Okręgowy obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli, składać wyjaśnienia i oświadczenia oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń zarządu okręgowego.
 3. Na żądanie kontrolującego łowczy okręgowy i pozostali członkowie Zarządu Okręgowego obowiązani są udzielać ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy Zarządu Okręgowego.

Protokoły kontroli i tryb postępowania z nimi

 1. Kontrolujący sporządza protokół kontrolny z przeprowadzonej kontroli, w terminie do 14 dni od daty jej zakończenia, obejmujący:
  1. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
  2. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  3. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  4. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  5. datę i miejsce sporządzenia protokołu,
  6. podpisy kontrolującego (kontrolujących) i łowczego okręgowego lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
 2. Protokół może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 3. Protokół sporządzany jest w trzech egzemplarzach, po jednym dla Zarządu Okręgowego, prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów i Zespołu.
 1. Zespół zatwierdza wyniki kontroli zawarte w protokole oraz rozpatruje złożone odmowy podpisania protokołu, a także uwagi i zastrzeżenia.
 2. Przewodniczący Zespołu doręcza protokół łowczemu okręgowemu, z pouczeniem o możliwości zgłoszenia uwag i zastrzeżeń dotyczących kontroli i jej wyników w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.


Posiedzenia

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Zespołu zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeby.
 2. Posiedzenia Zespołu nieobjęte planem pracy zwoływane są przez przewodniczącego Zespołu z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek:
  • prezydium Okręgowego Zjazdu Delegatów,
  • nie mniej niż 2 członków Zespołu.
 3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Zespołu biorący udział w posiedzeniu.
 1. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
 2. Zespół podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

Obsługę biurową Zespołu zapewnia Zarząd Okręgowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2019r.

Komunikaty

rozpogodzenia
19km/h S
0mm 15%
21 sty
Imieniny: Agnieszka, Awit, Awita, Epifani, Jarosław, Jarosława, Józefa, Krystiana, Patrokles